So giay phep:471/GP
Ngay cap:26/11/1992
Ngay hoat dong:01/07/1993
Ten du an:CTLD sản xuất bao P.P VINAPAC
Ten tieng Viet:TCT nhựa Vinaplast,Cty nhựa TNTP HPhòng
Chu dau tu:Sumitomo-Nhật,Sumitomo-Singapore,Tego-Malaysia
Tong von (USD):2250000
Nhom nganh:CN nhẹ
Noi dung SX/KD:Sản xuất và bán bao dệt Polypropylene
Tru so cong ty:2 An đà, Q.Ngô Quyền, Hải phòng
Dien thoai:031-846599
FAX:031-846932
Trang chu
Uu dai: